1 ALGEMEEN

A. Informatie over de arrangementen van Cycling & More Rotterdam wordt verstrekt middels de website (www.cyclingandmorerotterdam.com) en wordt aangevuld door informatie via mail contact en telefonisch contact. De informatievoorziening is zo volledig en actueel mogelijk, maar er kunnen (kleine) verschillen zijn tussen de aangeboden informatie en de werkelijke situatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele verschillen tussen de virtuele en werkelijke situatie.

B. Informatie over de fietsroute wordt uitgereikt bij het startpunt van de tour,

C. Elke fiets is geschikt voor 1 persoon.

D. Cycling & More Rotterdam behoudt zich het recht om bij overtreding van deze algemene voorwaarden de klant per direct de mogelijkheid van een arrangement te ontzeggen. De fiets dient in dat geval per direct te worden ingeleverd bij het startpunt van de tocht.

E. De administratie van Cycling & More Rotterdam is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist Cycling & More Rotterdam.

2 RESERVERING EN BEVESTIGING

A. Reserveringen vinden plaats via de website www.cyclingandmorerotterdam.com.

B. Tevens kunnen arrangementen ook per email worden geboekt via info@cyclingandmorerotterdam.com

C. Reservering van een arrangement van Cycling & More Rotterdam dient ten minste twee dagen (of afwijkend in overleg) voor de gereserveerde datum te worden gemaakt. De reservering is definitief zodra de betaling is ontvangen en een (automatische) bevestigingsmail is verstuurd.

D; Bij de bevestigde reservering is de klant akkoord met de Algemene voorwaarden

3 BETALINGEN EN TARIEVEN

A. Bij boekingen via de website dient vooraf betaald te worden voor de arrangementen. Hiervoor wordt een betaalverzoek gestuurd via de Rabobank of kan via overboeking betaald worden op het rekeningnummer van Cycling & More Rotterdam: NL 68 RABO 0368 2395 43

B. De tarieven van Cycling & More Rotterdam zijn variabel. De tarieven op onze website zijn leidend.

C. De tarieven op de website zijn inclusief BTW en huur van fiets(en) voor de geboekte tijd.

D. Per persoon 1 drankje en gebak bij de start en een drankje tijdens de tour zijn inbegrepen bij de fietstour en hoeven niet apart te worden afgerekend. Bij de kunsttour is tevens inbegrepen bezoek aan een atelier en een kleine attentie.

E. Extra consumpties of aankopen zijn voor rekening van de klant en dienen ter plekke te worden afgerekend.

F. Eventuele aankopen gedaan bij Cycling & More Rotterdam die niet aan het bovenstaande voldoen, moeten ter plekke worden voldaan of dienen binnen 14 dagen op de rekening te staan van Cycling & More Rotterdam.

4 ANNULERING EN WIJZIGING

A. Tot 30 dagen voorafgaande aan de geboekte datum kan de reservering kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd, het bedrag wordt teruggestort op de rekening van de klant.

B. Bij annulering tussen 29 en 14 dagen voorafgaande aan de geboekte datum, wordt 50% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Wijzigen van de datum kan nog wel kosteloos, op basis van beschikbaarheid. Wijzigen van het aantal personen kan in overleg. Cycling & More Rotterdam laat weten welke kosten hiervoor nog kunnen worden vergoed of, indien het een vermeerdering betreft, welke kosten erbij komen.

C. Bij annulering tussen 13 en 7 dagen voorafgaande aan de geboekte datum wordt maximaal 25% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Bij een vermindering van het aantal personen kan Cycling & More Rotterdam vanaf 13 dagen voor de start geen geld meer teruggeven,  Neem contact op als er extra personen mee willen. Cycling & More Rotterdam beslist per situatie wat er nog mogelijk is.

D. Bij volledige annulering tussen 6 en 0 dagen voorafgaande aan de geboekte datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

E. Op een wijziging van de boeking waarbij de duur van de fietstocht wordt verkort of het aantal personen wordt bijgesteld naar beneden, gelden in principe dezelfde voorwaarden als bij annulering van de boeking tenzij door Cycling & More Rotterdam in dat geval anders wordt besloten.

F. Bij wijzigingen die veel (administratief) werk opleveren kunnen extra (administratie) kosten worden gerekend, dit wordt vooraf besproken met de klant.

G. Cycling & More Rotterdam kan de reservering annuleren als er omstandigheden zijn waardoor de routes niet goed kunnen worden volbracht of voorbereid. De desbetreffende klanten krijgen een voucher toegestuurd door Cycling & More Rotterdam voor het boeken van een nieuw arrangement op www.cyclingandmorerotterdam.com op een andere datum. Deze voucher staat gelijk aan de prijs van het eerder geboekte arrangement.

5 FIETSEN

A. De fietsen hebben een mandje en kunnen worden opgehaald bij het startpunt van de tours; Boerderij Het Lansingerland en worden persoonlijk overhandigd, inclusief benodigde sleutels.

B. Fietsen inclusief sleutels en voorzien van fietsmand dienen voor of op de afgesproken eindtijd op het eindpunt te worden ingeleverd. Het inleveren van de fiets met een verlating van meer dan een half uur, levert een boete voor de klant op van 20 euro/uur, tenzij hier uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt tussen Cycling & More Rotterdam en de klant.

C. Bij verlies van de fietssleutel of het fietsmandje wordt 10,00 euro in rekening gebracht.

D. Bij verlies van de fiets door diefstal in geval van slechte oplettendheid van de klant of het niet/deels op slot doen van de fiets, wordt 100 Euro in rekening gebracht.

6 SCHADE AAN EIGENDOM CYCLING & MORE ROTTERDAM

A. Schade aan eigendommen van Cycling & More Rotterdam door grove schuld van de klant, zoals opzettelijke vernieling of onredelijk gebruik, kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

B. Schade aan eigendommen van Cycling & More Rotterdam door slijtage, technische mankementen of schade ontstaan bij redelijk gebruik kunnen niet worden verhaald op de klanten.

C. In geval van schade, buiten de schuld van de deelnemers tijdens de route, die voorkomt dat de route kan worden afgerond, wordt afhankelijk van de resterende duur 10%, 25% of 50% van het bedrag gerestitueerd. Dit percentage wordt in overleg met de klant vastgesteld. Cycling & More Rotterdam heeft hierin de beslissende rol.

D. Voor schade aan of verlies van een fiets, zie punt 5 en 6.

7 VEILIGHEID

A. Cycling & More Rotterdam zal binnen de macht van Cycling & More Rotterdam proberen de klanten veilig te houden door middel van uitleg over het gebruik van fietsen.

B. Het wordt de klanten geadviseerd om een helm te dragen tijdens de tochten van Cycling & More Rotterdam. Deze helm dient de klant zelf mee te nemen naar het startpunt. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant of dit wel of niet wordt gedaan.

C. Van de klanten wordt verwacht dat ze risicovolle en gevaarlijke situaties mijden.

D. Van de klanten wordt verwacht voldoende kennis te hebben van het verkeer om zich aan de verkeersregels te houden. Deelname aan het verkeer is geheel op eigen risico van de klant.

E. Cycling & More Rotterdam heeft het recht om arrangementen te annuleren als de veiligheid van de klanten niet voldoende gegarandeerd kan worden.

8 PRIVACY

A. Er zal zorgvuldig om worden gegaan met de door klanten verstrekte gegevens en deze zullen nooit zonder toestemming van de betreffende klant verstrekt worden aan derden.

9 OVERMACHT

A. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Cycling & More Rotterdam gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Cycling & More Rotterdam kan worden gevergd.

10 AANSPRAKELIJKHEID

A. Cycling & More Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van deelnemers tijdens de route.

B. Cycling & More Rotterdam is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen door de deelnemer tijdens de route.

C. Cycling & More Rotterdam kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade en letsel veroorzaakt door grove schuld.

D.  Cycling & More Rotterdam heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

11 CONTACTGEGEVENS

 www.cyclingandmorerotterdam.com

12 SLOTBEPALING

A. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‚ÄźNederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

B. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

C. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. D. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen

Opgesteld juli 2021

nl_NLDutch